Selecteer een pagina

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Get Your Ducks In A Row, Lien Detiège – Zandweg 12 – 3020 HERENT

hello@gydiar.be, 0867.194.747.

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden Get Your Ducks in A Row (november 2020) Deze algemene voorwaarden regelen de samenwerking met Lien Detiège, handel drijvend onder de benamingen “Get Your Ducks In A Row” of “GYDIAR”, met maatschappelijke zetel te 3020 HERENT, Zandweg 12, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0867.194.747, tel. +32 476 57 56 95, e-mail hello@gydiar.be (hierna genoemd ‘Get Your Ducks In A Row’). Daarnaast wordt elke rechtsverhouding tussen Get Your Ducks In A Row en de Klant (samen aangeduid als de ‘Partijen’), beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking hieraan. Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.

 

Artikel 1 – Toepassing

1.1. De voorwaarden zijn van toepassing wanneer een abonnement of call wordt geboekt of een bestelling van materiaal of digitale producten via de webshop (hierna ‘de producten’) van Get Your Ducks In A Row wordt geplaatst door een bezoeker van deze site (hierna genoemd ‘de Klant’).

1.2. Bij het bestellen van een dienst of product via de website of de webshop van Get Your Ducks In A Row, moet de Klant deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De aanvaarding van de algemene voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale uitvoering van de diensten door Get Your Ducks In A Row.

1.3. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

1.4. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

1.5. De Klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Door het plaatsen van een bestelling of boeken van een dienst via de website, bevestigt de Klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon te zijn, handelingsbekwaam en minstens 18 jaar oud. Get Your Ducks In A Row draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor bestellingen door personen of entiteiten die niet aan deze criteria voldoen of voor foutieve gegevensvermelding door de Klant.

 

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst en bestelproces

2.1. Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van Get Your Ducks In A Row.

2.2. De overeenkomst tussen Get Your Ducks In A Row en de Klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de bestelling van producten of diensten geplaatst door de invulling van het inschrijvingsformulier door de Klant, gevalideerd wordt met een bevestiging die per e-mail verstuurd wordt door Get Your Ducks In A Row. De bevestiging wordt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen. Get Your Ducks In A Row blijft eigenaar van alle producten tot op het ogenblik van volledige betaling.

2.3. Bestellingen zijn niet bindend voor Get Your Ducks In A Row zolang deze, na het doorlopen van het bestelproces niet per e-mail of enige ander passend communicatiemiddel zijn bevestigd.

Artikel 3 – Prijzen producten

3.1. De op de webshop aangegeven verkoopprijzen voor producten op datum van de bestelling, zijn de van toepassing zijnde prijzen. De prijzen worden tevens vermeld in het overzicht van de bestelling. Deze prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Na betaling ontvangt de Klant een factuur. 3.2. Get Your Ducks In A Row hanteert geen verzendings- of leveringskosten ten laste van de Klant.

 

Artikel 4 – Prijzen diensten

4.1. De Klant ontvangt een factuur voor het te betalen bedrag. Op de facturen van Get Your Ducks In A Row is 21% BTW van toepassing. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

4.2. In geval van betaling op factuur en bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn, wordt het factuurbedrag inclusief BTW en andere kosten en heffingen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest gelijk aan 1% per maand, berekend op het nog openstaande bedrag, en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 100 EUR. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige Klant. In zoverre de Klant verder in gebreke blijft om één of meer uitstaande facturen van Get Your Ducks In A Row te voldoen, behoudt Get Your Ducks In A Row zich het recht voor de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd (inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten), dan wel de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst vast te stellen.

4.3. Elke niet-betaling van een vervallen factuur brengt tevens de opeisbaarheid mee van alle andere facturen. Indien Get Your Ducks In A Row expliciet en schriftelijk afbetalingstermijnen heeft toegestaan, is de totale nog verschuldigde som zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling opeisbaar van zodra één afbetalingstermijn niet werd gerespecteerd. Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds verschuldigde verwijlintresten. Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden.

4.4.Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekende brief aan Get Your Ducks In A Row te worden gericht. Deze laatste is gerechtigd alle vorderingen over te dragen aan derden, alsmede de eigen verplichtingen ten overstaan van de Klant geheel of deels over te dragen doch blijft Get Your Ducks In A Row in voorkomend geval garant staan voor de goede uitvoering van deze verplichtingen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of plichten ten overstaan van Get Your Ducks In A Row over te dragen.

 

Artikel 5 – Online betaling

5.1. De betaling vindt plaats direct na de bestelling. Get Your Ducks In A Row biedt verschillende manieren aan om op een veilige wijze de online bestellingen elektronisch te betalen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider Mollie. Middels het plaatsen van een bestelling en betaling via de webshop van Get Your Ducks In A Row verklaart de Klant tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de betalingsprovider en aanvaardt hij erdoor gebonden te zijn.

5.2. Geen enkele bestelling wordt gevalideerd zonder voorafgaand de overeenstemmende betaling te ontvangen.

5.3. Get Your Ducks In A Row aanvaardt enkel betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie.

 

Artikel 6 – Abonnementsvoorwaarden

6.1. Een abonnement wordt afgesloten voor een periode van minstens 6 maanden, ingaand vanaf het moment dat de betaling is goedgekeurd.

6.2. Na de eerste periode van 6 maanden kan het abonnement maandelijks opgezegd worden via mail naar hello@gydiar.be.be in de eerste week van de maand voor stopzetting vanaf de daaropvolgende maand.

6.3. Wil de Klant het abonnement vroegtijdig stopzetten, wordt een kost aangerekend van 50% van het nog te betalen bedrag tot het einde van de eerste periode van 6 maanden.

6.4. Het abonnement wordt automatisch verlengd na de eerste periode van 6 maanden voor éénzelfde periode.

 

Artikel 7 – Levering en risico-overdracht

7.1. Producten besteld via de webshop worden pas ter beschikking gesteld, dan wel geleverd na ontvangst van de betaling overeenkomstig artikelen 3 en 4 van de huidige algemene voorwaarden.

7.2. De levering gebeurt via postbedeling of via het eigen vervoer van Get Your Ducks In A Row of door een externe transportfirma naar keuze van Get Your Ducks In A Row.

7.3. De risico-overdracht van de goederen vindt plaats op het moment van de sluiting van de overeenkomst in geval van standaard verzending. De Klant draagt vanaf dat ogenblik het risico.

7.4. Get Your Ducks In A Row kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die later dan verwacht aankomt of een pakket dat verloren raakt door toedoen van derden, door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Get Your Ducks In A Row is evenmin aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder. Als een bestelling niet
geleverd wordt binnen de verwachte tijdspanne, zal Get Your Ducks In A Row evenwel alles in het werk stellen om zo snel mogelijk de bestelde producten alsnog te bezorgen.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid, vrijwaringen, overmacht en uitsluitingen

8.1. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Get Your Ducks In A Row krachtens deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Get Your Ducks In A Row beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

8.2. Get Your Ducks In A Row doet een uiterste inspanning om ervoor te zorgen dat de website en de webshop 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar zijn. Het is echter mogelijk dat door onderhoud, website of netwerk updates of door andere oorzaken of onderbrekingen buiten de schuld van Get Your Ducks In A Row, toegang tot de site onderbroken wordt. Get Your Ducks In A Row kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door het gebruik van de website of de webshop, de mogelijkheid om een online bestelling te plaatsen, noch door een andere daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, bijvoorbeeld (niet limitatief) ingevolge een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout aan het product. Get Your Ducks In A Row heeft tevens geen enkele persoonlijke informatieplicht voor online bestellingen.

8.3. Get Your Ducks In A Row is niet aansprakelijk voor enige materiële of lichamelijke schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade, die de Klant en/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen een tekortkoming, nalatigheid, fout van haar of haar aangestelden of leveranciers, met uitzondering van opzet of zware fout.

8.4. Tenslotte kan Get Your Ducks In A Row niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zoals bv. (niet-limitatief): ziekte of onbeschikbaarheid van de uitvoerende personen, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde producten. Indien Get Your Ducks In A Row wordt getroffen door een situatie van overmacht zal ze de Klant hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen.

8.5. Voor zover enige aansprakelijkheid toch weerhouden zou worden, dan is deze beperkt tot terugbetaling van de prijs van het product of de opleiding.

8.6. Get Your Ducks In A Row heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

8.7. Get Your Ducks In A Row kan op de pagina’s van haar website links naar andere internetsites plaatsen. Get Your Ducks In A Row is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de geadverteerde producten, diensten of andere materialen van externe bronnen of voor veronderstelde of werkelijke schade of verliezen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik of de verbinding met dergelijke sites of externe bronnen.

 

Artikel 9 – Annulering van bestellingen

9.1. De bestelling van diensten, kan door de Klant enkel rechtsgeldig worden geannuleerd bij een per post aangetekende brief of per e-mail.

9.2. Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen (online of in persoon) op de opleiding zonder voorafgaande afmelding om welke reden dan ook, behoudens gevallen van bewezen overmacht.

9.3. In geval van annulering van een dienst door de Klant 30 kalenderdagen voor de uitvoeringsdatum, wordt 50 EUR meer de BTW en andere kosten en heffingen, als forfaitaire annuleringskost in rekening gebracht. In geval van annulering tussen de 14 en 30 kalenderdagen voorafgaand aan de overeengekomen uitvoeringsdatum, bedraagt de vergoeding 75% van het totaalbedrag. Indien de annulering later gebeurt dan 14 dagen voor de overeengekomen uitvoeringsdatum, bedraagt de vergoeding 100% van het totaalbedrag.

9.4. Bestellingen van (online) producten kunnen niet geannuleerd worden, noch geretourneerd eens het product werd ontvangen, aangezien het product geleverd werd tijdens de herroepingstermijn van de digitale aankoop.

 

Artikel 10 – Intellectuele eigendom Ontwerpen, concepten, creaties, materiaalkeuze, illustraties, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, verwaardiging en fabricagemethodieken, (product-)omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. die ontwikkeld en/of gebruikt worden door Get Your Ducks In A Row, in welke vorm dan ook, zijn en blijven eigendom van Get Your Ducks In A Row, evenals enige documentatie die desaangaande ter beschikking gesteld zou worden van de Klant of op de webshop zou worden geplaatst. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Get Your Ducks In A Row.

 

Artikel 11 – Verwerking persoonsgegevens

11.1. Door een bestelling te plaatsen of een opleiding te boeken, geeft de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming aan Get Your Ducks In A Row om zijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op de verwaardiging en verzending van de door hem bestelde producten of het leveren van de bestelde dienst. Daarnaast kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor klantenbeheer, de nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling omtrent de klanten van Get Your Ducks In A Row.

11.2. De verantwoordelijke voor de verwerking, Get Your Ducks In A Row, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens. Conform deze Verordening, beschikt de Klant over een wettelijk recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om zijn gegevens volledig te laten verwijderen. Ten dien einde dient de Klant, met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Get Your Ducks In A Row te sturen.

11.3. Alle persoonsgegevens die via de website of webshop worden verkregen en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven.

 

Artikel 12 – Klachten Eventuele klachten dienen aan Get Your Ducks In A Row te worden gericht.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde instanties

13.1. Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen Get Your Ducks In A Row en de Klant worden beheerst door het Belgische recht, zelfs indien een bestelling vanuit het buitenland zou worden geplaatst. Hiervan De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2. De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. 13.3. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen Get Your Ducks In A Row en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.